Moje konto Dodaj ogłoszenie

Regulamin serwisu

I. DEFINICJE

 • Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem https://koncowkizbudowy.pl/, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 • Użytkownik -osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania przeglądająca, zamieszczająca oraz korzystająca z ogłoszeń w Serwisie.
 • Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisie ofert innych Użytkowników bez rejestracji konta Użytkownika.
 • Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Profesjonalista - Użytkownik dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Ogłoszenie - propozycja sprzedaży, nabycia, oddania, zamiany towaru zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie.
 • Konto - Część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w Serwisie.
 • Usługodawca - podmiot zarządzający Serwisem, którym jest Grupa Nero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000797396, NIP 8361872085, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 PLN, e-mail: …………., tel. ………….., właściciel Serwisu.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.
 • Aplikacja mobilna - aplikacji mobilna ……… dostępna do pobrania na wybranych przez Usługodawcę platformach służących do pobierania aplikacji i umożliwiająca korzystanie z Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 • Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Treści publikowane w Serwisie są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody uprawnionych, w tym wykorzystywanie oznaczeń Serwisu oraz Usługodawcy, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na łamach Serwisu z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
 • Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy zawartej z Usługodawcą.
 • Poszczególne postanowienia Regulaminu mogą być czasowo zmieniane na korzyść Użytkownika treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Usługodawcę. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Warunkiem korzystania z pełni usług świadczonych przez Usługodawcę jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 • Minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej.
 • Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Odwiedzający mogą korzystać z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik za pomocą utworzonego Konta w Serwisie może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 • Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji Konta oraz w treści Ogłoszenia tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 • Użytkownik, który korzysta z Serwisu w ramach lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest zobowiązany do wskazania w procesie rejestracji Konta lub wykupienia danej usługi, że działa jako Profesjonalista pod rygorem uznania, że świadczone mu usługi przez Spółkę zostały zamówione przez Użytkownika z naruszeniem Regulaminu z wszystkimi tego konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie.
 • Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 • Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 • Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 • Każdy Odwiedzający może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik zarejestrowany może rozwiązać umowę na świadczenie usługi, w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub usuwając Ogłoszenie.

IV. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 • Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po kliknięciu w ikonę „Dodaj ogłoszenie”, wypełnieniu odpowiedniego formularza, zaakceptowaniu Regulaminu i aktywacji Ogłoszenia za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji.
 • Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej …… jest bezpłatne.
 • Publikacja przez Użytkownika płatnego Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po wykupieniu przez Użytkownika Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń – zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu pakietu Ogłoszeń przed wykorzystaniem limitu Ogłoszeń bezpłatnych, w pierwszej kolejności wykorzystywany jest pakiet Ogłoszeń.
 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie następuje niezwłocznie po jego publikacji, z tym że w przypadku Ogłoszeń płatnych następuje po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy.
 • Zakup pakietu Ogłoszeń lub pojedynczego Ogłoszenia jest możliwy przy użyciu stosownego formularza dostępnego w Serwisie.
 • Ogłoszenie ważne jest przez okres …… dni.
 • Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia, jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie w okresie jego emisji..
 • Po zakończeniu emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, Ogłoszenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez okres ……. miesięcy.
 • Jeżeli ważność danego ogłoszenia wygasła i nawet jeśli ogłoszenie zostało usunięte przez Użytkownika, Usługodawca zachowuje prawo do publikacji części lub całości treści danego ogłoszenia z informacją, że ogłoszenie wygasło, z pominięciem danych osobowych zawartych w ogłoszeniu, chyba że Usługodawca dysponuje odrębną podstawą prawną do przetwarzania nadal tych danych.
 • Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Użytkownika, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu.
 • Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.
 • Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego Ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 • Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu/towaru/usługi.
 • W treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza.
 • Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń które:
  • wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  • są niezgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  • zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  • naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
  • napisane są w języku innym niż polski;
  • zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych, lub w jakikolwiek sposób do nich odsyłają;
  • zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  • zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  • noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  • promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa.

V. WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ

 • Serwis umożliwia wyróżnianie Ogłoszeń, które podlega opłacie zgodnie z Cennikiem.
 • Użytkownik może skorzystać z usługi wyróżniania Ogłoszeń w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji. Po zakończeniu okresu wyróżnienia, Ogłoszenia wyróżniane są wyświetlane na zasadach takich jak Ogłoszenia bezpłatne.
 • Faktury VAT za usługi wyróżniania Ogłoszenia wystawiane są automatycznie na koncie Użytkownika.
 • Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, może samodzielnie pobrać z utworzonego konta w serwisie fakturę za zakupioną usługę. W przypadku braku dokonania rejestracji, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail …….. wiadomość, zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

VI. PŁATNOŚCI

 • Użytkownik może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi.
 • Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Usługodawca nie jest stroną takiego stosunku prawnego. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji.
 • Z tytułu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika wystawiane są faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.
 • Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 • Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej powinien zaznaczyć odpowiednią ikonę z poziomu Konta.
 • W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia przedmiotu albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący na inny przedmiot opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

VII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Serwisu;
  • podawanie przez Użytkowników niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym;
  • jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji;
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy;
  • brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia:
  • naruszającego Regulamin;
  • naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
  • powszechnie uznanego za obraźliwe,
  • umieszczonego w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  • które nie zostało aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania Ogłoszenia;
  • jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Serwisu mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Serwisu Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Serwisie, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
 • Ze względu na specyfikę Internetu Usługodawca nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usług wyróżniania Ogłoszeń, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem.

VIII. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres …………. lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Usługodawcy.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z Serwisu lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail …………... Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do Serwisu i wybranie opcji "usuń konto".
 • Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Usługodawcy stosownego potwierdzenia zawarcia umowy.
 • Nadto Konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 • Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.
 • Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tę usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.
 • Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl ponadto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
 • Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.